regulamin serwisu

 1. Klient powinien dostarczyć do serwisu czysty rower, w przypadku dostarczenia brudnego sprzętu, klient zostanie obciążony opłatą za mycie roweru w kwocie 70 zł.
 2. Przed przystąpieniem do serwisu roweru, wykonujemy wstępną wycenę kosztów. Wstępny koszt naprawy może ulec zmianie w trakcie wykonywanej usługi. Informujemy Klientów o zmianach kosztów naprawy. 
 3. W szczególnych przypadkach (części zamawiane na potrzeby serwisu, usługi wykonywane przez podmioty zewnętrzne) wykonanie usługi może być uzależnione od wpłacenia zaliczki przez Klienta.
 4. Jeżeli zlecona naprawa nie zostanie wykonana z powodu braku potrzebnych części klient zostanie o tym poinformowany oraz wyznaczony zostanie dalszy termin odbioru.
 5. W przypadku rezygnacji z dalszej naprawy roweru lub innego sprzętu, klient uiszcza opłatę za wykonaną usługę i części użyte do chwili rezygnacji.
 6. Odbiór powierzonego sprzętu jest możliwy tylko i wyłącznie na podstawie pokwitowania, które Klient otrzymuje z chwilą pozostawienia sprzętu w serwisie. W przypadku braku pokwitowania, Klient może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych.
 7. Serwis nie wypożycza narzędzi.
 8. Serwis udziela gwarancji na wykonaną usługę, co oznacza zobowiązanie do wykonania nieodpłatnej korekty w przypadkach zawinionych przez nasz zespół. Rozpatrywanie reklamacji możliwe jest wyłącznie po okazaniu wystawionego przez nasz serwis potwierdzenia wykonania usług (zlecenie naprawy z potwierdzeniem odbioru, paragon lub faktura).
 9. Cennik usług jest integralną częścią regulaminu. Ceny usług nie zawierają kosztów części potrzebnych do wykonania serwisu.
 10. Klienci są zobowiązani do terminowego odbioru sprzętu. Po przekroczeniu 5 dni od daty odbioru naliczana jest dodatkowa opłata za przechowywanie roweru w kwocie 10 zł za każdy dzień zwłoki.
 11. Za usługi ekspresowe (usługi wykonywane do 24 godzin od godziny zlecenia) doliczamy 50% ceny podstawowej.